ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Νο1 - ΒΡΕΣ ΤΟ ΤΥΧΕΡΟ ΚΑΠΑΚΙ & ΚΕΡΔΙΣΕ ΣΟΥΠΕΡ ΔΩΡΑ»

ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Η εταιρεία ΕΛΑΙΣ-UNILEVER HELLAS A.E., που εδρεύει στην Κηφισιά, Λεωφ. Κύμης και Σενέκα 10, ΤΚ 14564, με ΑΦΜ 998279212, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, (Εφεξής «Διοργανώτρια») στα πλαίσια προωθητικής ενέργειας για τα παγωτά με τον διακριτικό τίτλο No One, διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο «Νο1 – Βρες το τυχερό καπάκι & κέρδισε σούπερ δώρα». Ο διαγωνισμός αφορά στα προϊόντα του παγωτού σε χωνάκι με την ονομασία «№ ONE CΟΝΕ 160ml» και ειδικότερα τα παγωτά στις ατομικές συσκευασίες № ONE CΟΝΕ βανίλια-σοκολάτα 160ml, № ONE CΟΝΕ cookies 160ml. Διευκρινίζεται ότι στον εν λόγω διαγωνισμό δεν συμμετέχουν οι υπόλοιπες κατηγορίες παγωτών της ΕΒΓΑ. 1. Δικαίωμα συμμετοχής στον ως άνω Διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από εθνικότητα, ηλικία, φύλο και επάγγελμα. Σε περίπτωση που τυχερός του διαγωνισμού ανακηρυχτεί ανήλικο πρόσωπο, οι οποιεσδήποτε σχετικές υποχρεώσεις του ή δικαιώματα που προβλέπονται στους παρόντες όρους θα αναλαμβάνονται από τους ασκούντες τη γονική του μέριμνα. 2. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από 01/04/2018 έως 31/12/2018 (εφεξής η «Διάρκεια») πανελλαδικά και θα διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, εκτός αν η Διοργανώτρια αποφασίσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να τροποποιήσει τις ανωτέρω ημερομηνίες έναρξης και λήξεως αυτού, προβαίνοντας σε σχετική γνωστοποίηση προς το καταναλωτικό κοινό με κάθε πρόσφορο μέσο, καθώς και στο www.facebook.com/EVGAicecreams . Διευκρινίζεται ότι στα πλαίσια του ως άνω διαγωνισμού θα διατεθεί περιορισμένος αριθμός προωθητικών συσκευασιών, η διασπορά των οποίων θα τρέξει πανελλαδικά και θα είναι τυχαία. 3. Η προωθητική ενέργεια θα διεξαχθεί ως εξής: • Στις συσκευασίες παγωτών σε χωνάκι με ονομασία «№ ONE CΟΝΕ βανίλια-σοκολάτα 160ml» και «№ ONE CΟΝΕ cookies 160ml» θα έχει τοποθετηθεί ένα χαρτάκι στο οποίο θα αναγράφονται οι λέξεις «Μπράβο κέρδισες» και το είδος του δώρου που κερδήθηκε. Με αυτόν τον τρόπο ο καταναλωτής κερδίζει με την μέθοδο της στιγμιαίας νίκης (instant win) ένα από τα κατωτέρω περιγραφόμενα δώρα. Τα δώρα που θα απονεμηθούν συνολικά στους 2.000 νικητές είναι τα εξής: Α) Χίλιοι τριακόσιοι (1.300) τυχεροί κερδίζουν ακουστικά, κωδικός δώρου αποθήκης 45065 Β) Τετρακόσιοι (400) τυχεροί κερδίζουν Smart Watch, κωδικός δώρου αποθήκης 45064 Γ) Τριακόσιοι (300) τυχεροί κερδίζουν φωτογραφικές κάμερες, κωδικός δώρου αποθήκης 45063 4. Όσοι από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό βρουν τα χαρτάκια στα κύπελλα, θα πρέπει να επισκεφτούν το site www.evgaicecreams.gr, και να αποστείλουν ταχυδρομικώς το νικητήριο καπάκι με συστημένη επιστολή υπόψη της κα. Χριστίνας Βασιλείου στη διεύθυνση της Διοργανώτριας, οδός Λεωφόρος Κύμης & Σενέκα αρ. 10, ΤΚ. 14564, καθώς και τα υποχρεωτικά προσωπικά στοιχεία του συμμετέχοντος ή σε περίπτωση ανηλίκου, του κηδεμόνα αυτού (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας) προκειμένου να δρομολογηθεί η αποστολή του δώρου. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν υποβληθεί εντός των χρονικών ορίων του διαγωνισμού πλέον δεκαπέντε (15) ημερών (αποδεικτικό για την ημερομηνία αποστολής αποτελεί η σφραγίδα αποστολής του ταχυδρομείου, ήτοι σφραγίδα ταχυδρομείου έως 15-01-2019) . Η παραλαβή των δώρων από τους νικητές θα γίνει μέσω ταχυμεταφοράς κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τη διοργανώτρια εταιρεία. Διευκρινίζεται πως κάθε έξοδο που απαιτείται για την αποστολή των δώρων μέσω ταχυμεταφοράς είτε εκτός, είτε εντός Αθηνών, βαρύνει την ΕΛΑΙΣ – UNILEVER HELLAS A.E. Εάν ο νικητής είναι ανήλικος, το δώρο θα παραδοθεί σε ένα εκ των γονέων του ή στο νόμιμο κηδεμόνα αυτού. Τα δώρα θα μπορούν να παραλαμβάνονται από τους νικητές μέχρι την 28/02/2019. Μετά την 28/02/2019 το δικαίωμα παραλαβής των νικητών αυτόματα παύει, οι νικητές παύουν να διατηρούν οποιοδήποτε δικαίωμα σε αυτά και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας ή της συνεργαζόμενης εταιρείας ή της διαφημιστικής εταιρείας . Μέσα στο ως άνω χρονικό διάστημα θα πρέπει να αποσταλούν τα δώρα και στους νικητές εκτός Αθηνών. 5. Τα τυχερά καπάκια είναι συγκεκριμένα και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα ή παροχή, χρηματική ή μη, ούτε εξαργυρώνονται. Εκτός από την εξασφάλιση για τους νικητές του δωρεάν προϊόντος με την προσκόμιση του τυχερού καπακιού, η Διοργανώτρια ουδεμία άλλη πρόσθετη υποχρέωση έχει προς αυτούς που συμμετείχαν στο διαγωνισμό. 6. Η ευθύνη της Διοργανώτριας εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των δώρων και δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων. Μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας και τη διανομή των δώρων στους νικητές, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της συνεργαζόμενης εταιρείας παύει να υφίσταται. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τα δώρα του Διαγωνισμού. Επίσης η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ουδεμία ευθύνη υπέχει, ποινική ή αστική, προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα τυχόν συμβεί ή/και βλάβη σωματική ή/και ζημία ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα. 7. Η Διοργανώτρια εταιρεία ΕΛΑΙΣ-UNILEVER HELLAS A.E. δικαιούται να τροποποιήσει τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει οποιαδήποτε προθεσμία ή διάρκεια αυτού, να μεταβάλει τα δώρα με άλλα αντίστοιχης αξίας, να ματαιώσει ή αναβάλει το Διαγωνισμό, να τον παρατείνει ή να μεταβάλει τους όρους και τις ημερομηνίες του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωση με κάθε πρόσφορο τρόπο ή/και στην ιστοσελίδα www.evgaicecreams.gr, στο www.facebook.com/EVGAicecreams. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι της Διοργανώτριας. 8. Καθ’ όλη τη διάρκεια του ως άνω διαγωνισμού, θα υπάρχουν (μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων) έντυποι οι όροι του διαγωνισμού, με πληροφορίες για το Διαγωνισμό, στα γραφεία της Διοργανώτριας (Λεωφόρος Κύμης & Σενέκα αρ. 10, ΤΚ. 14564). 9. Η ΕΛΑΙΣ-UNILEVER HELLAS A.E. δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά λόγω απεργίας ή κοινωνικών διαταραχών, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, φυσικών καταστροφών, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, πολέμου κλπ.), δεν μπορούν να εκτελέσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσονται αναλογικά και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους. Δεν φέρουν επίσης ευθύνη για τυχόν ελαττώματα των δώρων ή ζημίες που θα προκληθούν από τη χρήση αυτών. 10. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από την εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσες αυτές, ήτοι οι εταιρείες, το βάρος της αποδείξεως) τότε οι εταιρείες έχουν το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο. 11. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στις διοργανώτριες εταιρείες για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους τους, η δε συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση. 12. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι με οποιοδήποτε τρόπο συμμετέχοντες δηλώνουν ρητά και αποδέχονται ότι η ΕΛΑΙΣ-UNILEVER HELLAS A.E έχει το δικαίωμα να εντάξει τα μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τους σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, είτε η ίδια ως υπεύθυνος επεξεργασίας είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα εκτός των ανωτέρω, νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται στο ανωτέρω Αρχείο, επικοινωνώντας με την εταιρεία ΕΛΑΙΣ-UNILEVER HELLAS A.E., που εδρεύει στη Κηφισιά, οδός Λεωφόρος Κύμης & Σενέκα αρ. 10, ΤΚ. 14564. Mετά την επεξεργασία των δεδομένων για τους σκοπούς του διαγωνισμού, αυτά θα καταστρέφονται. 13. Οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό θα βρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.evgaicecreams.gr, στο www.facebook.com/EVGAicecreams, στη διάθεση όποιου συμμετέχοντα θέλει να τους διαβάσει. 14. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αυτό συνεπάγεται την πλήρη γνώση των αναλυτικών όρων συμμετοχής και ερμηνεύεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. 15. Ο παρόν διαγωνισμός και οι όροι και οι προϋποθέσεις του, καθώς και τυχόν συμβατικές και εξω-συμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ’ εφαρμογή τους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον και που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων.