Διαγωνισμός «80 καλοκαίρια με ΕΒΓΑ»

Σύντομοι Όροι Διαγωνισμού

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρία με την επωνυμία ΕΛΑΪΣ–UNILEVER HELLAS A.E. που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, Λεωφόρος Κύμης και Σενέκα 10, 14564 (περαιτέρω «ο Διοργανωτής») διοργανώνει προωθητική ενέργεια – διαγωνισμό (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») διοργανώνει προωθητική ενέργεια – διαγωνισμό (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός») με διακριτικό τίτλο «80 καλοκαίρια», o οποίος θα διενεργηθεί στη διαδικτυακή σελίδα https://www.facebook.com/EVGAicecreams/ στο Facebook, την οργάνωση και τη λειτουργία του οποίου έχει αναλάβει για λογαριασμό της η εταιρία SOLID Α.Ε.  (περαιτέρω η «Solid»). 

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει όποιος διατηρεί προφίλ στο Facebook, έχει μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα και είναι ενήλικος, ήτοι άνω των 18 ετών.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και της Solid, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους καθώς, επίσης, και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών. Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης των Δώρων. 

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 21η Ιουνίου 2016 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 17η Ιουλίου 2016 ώρα 12:00 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Οποιαδήποτε συμμετοχή εκτός αυτών των ορίων θεωρείται άκυρη και δε λαμβάνεται υπόψη στην ανάδειξη νικητών.

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό με θέμα «80 καλοκαίρια» κάθε χρήστης πρέπει να ακολουθήσει όλες τις διαδικασίες όπως περιγράφονται στη διαδικτυακή σελίδα  https://www.facebook.com/EVGAicecreams/?fref= στο Facebook στα σχετικά post του διαγωνισμού με θέμα «80 καλοκαίρια». Ο χρήστης καλείται να δημιουργήσει τη δική του καρτ ποστάλ με στοιχεία ΕΒΓΑ, την οποία στη συνέχεια μπορεί να τη στείλει στους φίλους του ή/και να την κάνει download. Τα παραπάνω στο σύνολο τους ορίζουν την έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε από τα προϊόντα που ενδεχομένως εμπορεύεται ο Διοργανωτής. 

6. Δώρα. Τα Δώρα δεν εξαργυρώνονται με μετρητά, δεν μεταβιβάζονται σε άλλα πρόσωπα ούτε μπορούν να πωληθούν,  ούτε είναι δυνατή η χρήση τους σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή, πλην της ανωτέρω οριζόμενης.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Μεταξύ των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τα βήματα που βρίσκονται στην παράγραφο 5, θα αναδειχθούν με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης 20 νικητές από τους οποίους οι 10 κερδίζουν    ένα κιβώτιο (δηλαδή 24 τεμάχια) με το πρώτο παγωτό της ΕΒΓΑ «Ξυλάκι όπως παλιά» και το επετειακό κουτί της ΕΒΓΑ και οι άλλοι 10 νικητές θα κερδίσουν το επετειακό κουτί της ΕΒΓΑ. Η σχετική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 17η Ιουλίου 2016 ώρα 12:00, και η ανακοίνωση των νικητών θα γίνει εντός 24 ωρών. Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη του Διοργανωτή πως ένας συμμετέχων χρησιμοποιεί λογαριασμούς που δεν αντιστοιχούν σε πραγματικά φυσικά πρόσωπα, είναι στην ευχέρεια του Διοργανωτή ο συμμετέχων αυτός να αποκλειστεί. 

8. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων. Τα στοιχεία των νικητών του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο Διαδικτυακό Τόπο https://www.facebook.com/EVGAicecreams/?fref= και παράλληλα θα αποσταλεί προσωπικό μήνυμα στον κάθε νικητή, ζητώντας του να επαληθεύσει τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, διεύθυνση), ώστε να δρομολογηθεί η παράδοση του δώρου. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, ο εν λόγω νικητής δεν απαντήσει στο μήνυμα εντός 3 ημερών ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτόν σχετικού προσωπικού μηνύματος, ο νικητής χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου. Τη θέση του εν λόγω νικητή θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κατά τη σειρά ανάδειξής του από την κλήρωση κ.ο.κ. 

9. Προσωπικά Δεδομένα
Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα  και στοιχεία  των νικητών στους δικτυακούς  τόπους. Ο νικητής με τη συμμετοχή του, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.
Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της ΕΛΑΪΣ–UNILEVER HELLAS A.E. ή συνδεδεμένων εταιρειών. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η εταιρεία ΕΛΑΪΣ–UNILEVER HELLAS A.E. δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού.  

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παρέχουν άνευ ανταλλάγματος τη ρητή συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στον Διοργανωτή για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου.

Η υλοποίηση του Διαγωνισμού απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή/και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους. Για αυτόν τον λόγο η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε συμμετέχοντα προκειμένου να καταχωρηθούν τα προσωπικά δεδομένα που έχει γνωστοποιήσει σε αρχείο που θα δημιουργηθεί από τον Διοργανωτή, κατά την έννοια του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει. Με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες συναινούν εκ των προτέρων στη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων για τις ανάγκες εκτέλεσης του διαγωνισμού χωρίς περαιτέρω υποχρέωση του Διοργανωτή   για πρόσθετη ενημέρωση των συμμετεχόντων ή καταβολή τυχόν αμοιβής ή αποζημίωσης. Για τυχόν άσκηση από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό των δικαιωμάτων τους που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τον Διοργανωτή   (Λεωφόρος Κύμης και Σενέκα 10, 14564, Κηφισιά).Tο αρχείο προσωπικών δεδομένων θα καταστρέφεται μετά το πέρας του διαγωνισμού.

10. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων, ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. 

11. Αποδοχή των όρων. Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό εξυπακούεται ότι κάθε συμμετέχων έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται την συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά του Διοργανωτή. Τα παραπάνω δώρα είναι προσωπικά, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε άλλα πρόσωπα ούτε μπορούν να πωληθούν ή να εξαργυρωθούν. Τα δώρα δεν αντικαθίστανται με άλλα αντικείμενα.