Διαγωνισμός «Γιόρτασε το»

Διαγωνισμός «Γιόρτασε το»

1.Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρία με την επωνυμία ΕΛΑΪΣ–UNILEVER HELLAS A.E. που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, Λεωφόρος Κύμης και Σενέκα 10, 14564 (περαιτέρω «ο Διοργανωτής») διοργανώνει προωθητική ενέργεια– διαγωνισμό (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός») με διακριτικό τίτλο «Γιόρτασε το», o οποίος θα διενεργηθεί στη διαδικτυακή https://www.facebook.com/EVGAicecreamsστο Facebook.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει όποιος διατηρεί προφίλ στο Facebook, έχει μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα και είναι ενήλικος, ήτοι άνω των 18ετών.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας εταιρείας και της Solid, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους καθώς, επίσης, και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών. Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης των Δώρων. 

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 16 Μαΐου 2016 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 21 Μαΐου  2016  12:00πμ (περαιτέρω στη «Λήξη του Διαγωνισμού»). Οποιαδήποτε συμμετοχή εκτός αυτών των ορίων θεωρείται άκυρη και δε λαμβάνει υπόψη στην ανάδειξη νικητών.

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, απαιτείται ο συμμετέχων να γιορτάζει την ημέρα της ονομαστικής εορτής που έχουμε ορίσει και να συμπληρώσει τα στοιχεία που ζητούνται στην εφαρμογή, τις ημέρες πριν την ονομαστική του εορτή, στο https://www.facebook.com/EVGAicecreams. Τα παραπάνω στο σύνολο τους ορίζουν την έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε από τα προϊόντα που ενδεχομένως εμπορεύεται η Διοργανώτρια Εταιρεία. 

 6. Δώρα. Μέσω του διαγωνισμού, θα κληρώνουμε 5 τυχερούς σε κάθε ονομαστική εορτή, που θα είναι ενεργή η εφαρμογή «Γιόρτασε το», παρουσία εκπροσώπου της εταιρείας. Οι νικητές κερδίζουν 1 κιβώτιο (δηλαδή 6 τεμάχια) παγωτά από τη σειρά «Κεράσματα» της ΕΒΓΑ. Τα Δώρα δεν εξαργυρώνονται με μετρητά, ούτε είναι δυνατή η χρήση τους σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή, πλην της ανωτέρω οριζόμενης.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Μετά από την έγκυρη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι 5 νικητές, της κάθε ονομαστικής εορτής όπου θα συμμετέχει στο διαγωνισμό, θα αναδειχθούν με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης. Οι πέντε (5) νικητές της εφαρμογής «Γιόρτασέ το» θα ανακοινώνονται την ημέρα της ονομαστικής τους εορτής στις 15:00 μ.μ. Εξαιρούνται οι ημέρες όπου η ονομαστική εορτή είναι εντός επίσημης αργίας, όπου θα ανακοινώνονται την πρώτη εργάσιμη.
Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη του Διοργανωτή πως ένας συμμετέχων χρησιμοποιεί λογαριασμούς που δεν αντιστοιχούν σε πραγματικά φυσικά πρόσωπα, είναι στην ευχέρεια του Διοργανωτή ο συμμετέχων αυτός να αποκλειστεί. 

9. Ενημέρωση για την κατακύρωση– Παραλαβή των Δώρων. Τα στοιχεία των νικητών του Διαγωνισμού θα ανακοινώνονται στο Διαδικτυακό Τόπο https://www.facebook.com/EVGAicecreams και στη συνέχεια οι νικητές θα ενημερωθούν με σχετικό προσωπικό μήνυμα. 
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, κάποιος νικητής δεν αποστείλει με τον τρόπο που θα του υποδειχθεί τα πλήρη στοιχεία του (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο Επικοινωνίας, Αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας) εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτόν σχετικού προσωπικού μηνύματος για οποιοδήποτε λόγο ο νικητής χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου. Τη θέση του εν λόγω νικητή θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κατά τη σειρά ανάδειξής του από την κλήρωση κ.ο.κ. 

10. Προσωπικά Δεδομένα. Για τη διενέργεια του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης δεν απαιτείται η συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων πέραν αυτών που δηλώνονται στην ως άνω πλατφόρμα. Η Διοργανώτρια εταιρεία δύναται κατά την παράδοση των Δώρων να ζητά από τους νικητές περαιτέρω στοιχεία.

11. Ανάκληση Προκήρυξης– Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. 

12. Αποδοχή των όρων. Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό εξυπακούεται ότι κάθε συμμετέχων έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται την συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας.