ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΝΙΟΝS

Η εταιρεία ΕΛΑΙΣ-UNILEVER HELLAS A.E., που εδρεύει στη Κηφισιά, οδός Λεωφόρος Κύμης & Σενέκα αρ. 10, ΤΚ. 14564, με ΑΦΜ 998279212, Δ.Ο.Υ. : Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, (Εφεξής «Διοργανώτρια») στα πλαίσια προωθητικής ενέργειας για τα παγωτά με τον διακριτικό τίτλο Minions και σε συνεργασία με την εταιρεία Universal Licensing LLC (Συνεργαζόμενη Εταιρεία), διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο « Βρες το τυχερό ξυλάκι Minions και κέρδισε μεγάλα δώρα». Η εταιρεία ΕΛΑΙΣ-UNILEVER HELLAS A.E. αναλαμβάνει τα δώρα του διαγωνισμού και την χορήγηση αυτών. 1. Δικαίωμα συμμετοχής στον ως άνω Διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ανεξάρτητα από εθνικότητα, ηλικία, φύλο και επάγγελμα. Για τους ανήλικους κάτω των 18 ετών, τεκμαίρεται ότι συμμετέχουν έχοντας λάβει την προηγούμενη συναίνεση των προσώπων που ασκούν κατά νόμο τη γονική μέριμνα, άλλως την επιμέλεια αυτών. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι στην εταιρεία ΕΛΑΙΣ-UNILEVER HELLAS A.E. και στην εταιρεία Universal Licensing LLC καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους έως πρώτου (Α΄) βαθμού. 2. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από 01/03/2016 έως 31/12/2016 (εφεξής η «Διάρκεια») πανελλαδικά και θα διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, εκτός αν η Διοργανώτρια αποφασίσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να τροποποιήσει τις ανωτέρω ημερομηνίες έναρξης και λήξεως αυτού, προβαίνοντας σε σχετική γνωστοποίηση προς το καταναλωτικό κοινό με κάθε πρόσφορο μέσο, καθώς και στην ιστοσελίδα της www.evgaicecreams.gr στο www.facebook.com/EVGAicecreams. 3. Η προωθητική ενέργεια θα διεξαχθεί ως εξής: Με κάθε ατομικό παγωτό Μinions ή πολυσυσκευσία Minions ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να βρει το τυχερό ξυλάκι με την φράση «ΜΙΝΙΟΝΣ» και να κερδίσει ένα πατίνι με τους ήρωες «ΜΙΝΙΟΝΣ». Τα 1.000 ξυλάκια που κερδίζουν και μόνο φέρουν την φράση «ΜΙΝΙΟΝΣ». Με αυτόν τον τρόπο 1.000 καταναλωτές που θα βρουν το τυχερό ξυλάκι «MINIONS» κερδίζουν χωρίς να μπουν σε κλήρωση ένα πατίνι με τους ήρωες Minions. Ο διαγωνισμός ισχύει τόσο για τα ατομικά παγωτά Minions όσο και για τις πολυσυσκευασίες Minions. 4. Όσοι από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό βρουν το τυχερό ξυλάκι, θα πρέπει να αποστείλουν ταχυδρομικώς το ξυλάκι «MINIONS» με συστημένη επιστολή υπόψη της κα. Χριστίνας Βασιλείου στη διεύθυνση της Διοργανώτριας, οδός Λεωφόρος Κύμης & Σενέκα αρ. 10, ΤΚ. 14564, καθώς και τα υποχρεωτικά προσωπικά στοιχεία του συμμετέχοντος ή σε περίπτωση ανηλίκου, του κηδεμόνα αυτού (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας). Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν υποβληθεί εντός των χρονικών ορίων του διαγωνισμού πλέον δεκαπέντε (15) ημερών (αποδεικτικό για την ημερομηνία αποστολής αποτελεί η σφραγίδα αποστολής του ταχυδρομείου, ήτοι σφραγίδα ταχυδρομείου έως 15-01-2017) . Η παραλαβή των δώρων από τους νικητές θα γίνει μέσω ταχυμεταφοράς κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τη διοργανώτρια εταιρεία. Διευκρινίζεται πως κάθε έξοδο που απαιτείται για την αποστολή των δώρων μέσω ταχυμεταφοράς είτε εκτός, είτε εντός Αθηνών, βαρύνει την ΕΛΑΙΣ – UNILEVER HELLAS A.E. Εάν ο νικητής είναι ανήλικος, το δώρο θα παραδοθεί σε ένα εκ των γονέων του ή στο νόμιμο κηδεμόνα αυτού. Τα δώρα θα μπορούν να παραλαμβάνονται από τους νικητές μέχρι την 28/02/2017. Μετά την 28/02/2017 το δικαίωμα παραλαβής των νικητών αυτόματα παύει, οι νικητές παύουν να διατηρούν οποιοδήποτε δικαίωμα σε αυτά και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας ή της συνεργαζόμενης εταιρείας ή της διαφημιστικής εταιρείας . Μέσα στο ως άνω χρονικό διάστημα θα πρέπει να αποσταλούν τα δώρα και στους νικητές εκτός Αθηνών. 5. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα ή παροχή, χρηματική ή μη, δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους, ούτε αντικαθίστανται ή εξαργυρώνονται. Εκτός από την εξασφάλιση για τους νικητές του δώρου που κέρδισαν, η Διοργανώτρια, η συνεργαζόμενη εταιρεία και η διαφημιστική εταιρεία ουδεμία άλλη πρόσθετη υποχρέωση έχουν προς αυτούς που συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Εάν κάποιος νικητής δεν αποδεχθεί το δώρο του, η Διοργανώτρια εταιρεία ή η συνεργαζόμενη εταιρεία δεν φέρουν καμία ευθύνη και ο νικητής δεν δικαιούται οποιοδήποτε άλλο δώρο. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής ή βλάβης ή κλοπής δώρου κατόπιν της παραλαβής του ή αποστολής του για οποιαδήποτε αιτία ή λόγο, ουδεμία ευθύνη φέρουν η Διοργανώτρια εταιρεία ή η συνεργαζόμενη εταιρεία. 6. Η ευθύνη της Διοργανώτριας εταιρείας και της συνεργαζόμενης εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των δώρων και δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων. Μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας και τη διανομή των δώρων στους νικητές, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της συνεργαζόμενης εταιρείας παύει να υφίσταται. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τα δώρα του Διαγωνισμού. Επίσης η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ουδεμία ευθύνη υπέχει, ποινική ή αστική, προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα τυχόν συμβεί ή/και βλάβη σωματική ή/και ζημία ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα. 7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά του προϊόντος. Όποιος καταναλωτής επιθυμεί, μπορεί να προμηθευτεί από τα γραφεία της Διοργανώτριας εταιρείας, οδός Λεωφόρος Κύμης & Σενέκα 10, Κηφισιά (Δευτέρα-Παρασκευή, 10.00 πμ-17.00μμ) ένα δωρεάν ατομικό παγωτό Minions. Σε αυτή την περίπτωση κάθε συμμετέχων δικαιούται μία συμμετοχή. 8. Η Διοργανώτρια εταιρεία ΕΛΑΙΣ-UNILEVER HELLAS A.E. και η συνεργαζόμενη εταιρεία Universal Licensing LLC. δικαιούνται να τροποποιήσουν τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσουν ή να παρατείνουν οποιαδήποτε προθεσμία ή διάρκεια αυτού, να μεταβάλουν τα δώρα με άλλα αντίστοιχης αξίας, να ματαιώσουν ή αναβάλουν το Διαγωνισμό, να τον παρατείνουν ή να μεταβάλουν τους όρους τους και τις ημερομηνίες του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωση με κάθε πρόσφορο τρόπο ή/και στην ιστοσελίδα www.evgaicecreams.gr, στο www.facebook.com/EVGAicecreams. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι της Διοργανώτριας. 9. Καθ’όλη τη διάρκεια του ως άνω διαγωνισμού, θα υπάρχουν (μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων) έντυποι οι όροι του διαγωνισμού, με πληροφορίες για το Διαγωνισμό, στα γραφεία της Διοργανώτριας (Λεωφόρος Κύμης & Σενέκα αρ. 10, ΤΚ. 14564). 10. Η ΕΛΑΙΣ-UNILEVER HELLAS A.E. και οι συνεργαζόμενες εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά λόγω απεργίας ή κοινωνικών διαταραχών, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, φυσικών καταστροφών, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, πολέμου κλπ), δεν μπορούν να εκτελέσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσονται αναλογικά και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους. Δεν φέρουν επίσης ευθύνη για τυχόν ελαττώματα των δώρων ή ζημίες που θα προκληθούν από τη χρήση αυτών. 11. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τις εταιρείες παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσες αυτές, ήτοι οι εταιρείες, το βάρος της αποδείξεως) τότε οι εταιρείες έχουν το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο. 12. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στις διοργανώτριες εταιρείες για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους τους, η δε συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση. 13. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει μέσω του διαδικτύου και συγκεκριμένα της ιστοσελίδας www.evgaicecreams.gr, στο www.facebook.com/EVGAicecreams τα ονόματα των νικητών. Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι συμμετέχοντες δίδουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους για την ανωτέρω ανακοίνωση των ονομάτων τους. 14. Οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό θα βρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.evgaicecreams.gr, στο www.facebook.com/EVGAicecreams, στη διάθεση όποιου συμμετέχοντα θέλει να τους διαβάσει. Οι ως άνω όροι θα βρίσκονται κατατεθειμένοι στη Συμβολαιογράφο Αθηνών κ. Αναστασία Ζούρου, Ακαδημίας 28, Αθήνα. 15. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αυτό συνεπάγεται την πλήρη γνώση των αναλυτικών όρων συμμετοχής και ερμηνεύεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. 16. Ο παρόν διαγωνισμός και οι όροι και οι προϋποθέσεις του, καθώς και τυχόν συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ’ εφαρμογή τους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον και που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων.