ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Βρες το τυχερό ξυλάκι με τη φράση «80 ΧΡΟΝΙΑ» και κέρδισε άλλο ένα ίδιο ξυλάκι ΔΩΡΕΑΝ»

Η εταιρεία ΕΛΑΙΣ-UNILEVER HELLAS A.E., που εδρεύει στη Κηφισιά, οδός Λεωφόρος Κύμης & Σενέκα αρ. 10, ΤΚ. 14564, με ΑΦΜ 998279212, Δ.Ο.Υ. : Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, (Εφεξής «Διοργανώτρια») στα πλαίσια προωθητικής ενέργειας για τα παγωτά με τον διακριτικό τίτλο «Ξυλάκι Όπως Παλιά» διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο «Βρες το τυχερό ξυλάκι με τη φράση «80 χρόνια» και κέρδισε άλλο ένα ίδιο ξυλάκι ΔΩΡΕΑΝ». Η εταιρεία ΕΛΑΙΣ-UNILEVER HELLAS A.E. αναλαμβάνει τα δώρα του διαγωνισμού και την χορήγηση αυτών. 1. Δικαίωμα συμμετοχής στον ως άνω Διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ανεξάρτητα από εθνικότητα, ηλικία, φύλο και επάγγελμα. Για τους ανήλικους κάτω των 18 ετών, τεκμαίρεται ότι συμμετέχουν έχοντας λάβει την προηγούμενη συναίνεση των προσώπων που ασκούν κατά νόμο τη γονική μέριμνα, άλλως την επιμέλεια αυτών. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι στην εταιρεία ΕΛΑΙΣ-UNILEVER HELLAS A.E., καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους έως πρώτου (Α΄) βαθμού. 2. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από 01/03/2016 έως 31/12/2016 (εφεξής η «Διάρκεια») πανελλαδικά και θα διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, εκτός αν η Διοργανώτρια αποφασίσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να τροποποιήσει τις ανωτέρω ημερομηνίες έναρξης και λήξεως αυτού, προβαίνοντας σε σχετική γνωστοποίηση προς το καταναλωτικό κοινό με κάθε πρόσφορο μέσο, καθώς και στην ιστοσελίδα της www.evgaicecreams.gr στο www.facebook.com/EVGAicecreams. 3. Η προωθητική ενέργεια θα διεξαχθεί ως εξής: · Με κάθε «Ξυλάκι όπως παλιά» που συμμετέχει στην προωθητική ενέργεια, ο διαγωνιζόμενος έχει τη δυνατότητα να κερδίσει άλλο ένα «Ξυλάκι όπως παλιά» δωρεάν. Όλα τα Ξυλάκι όπως παλιά που συμμετέχουν στην ενέργεια φέρουν την εξής αναφορά στην συσκευασία: «Βρες το τυχερό ξυλάκι με τη φράση «80 χρόνια» και κέρδισε άλλο ένα ίδιο ξυλάκι ΔΩΡΕΑΝ». · Τα «Ξυλάκι όπως παλιά» που κερδίζουν και μόνο, φέρουν πάνω στο ξυλάκι την φράση: «80 ΧΡΟΝΙΑ». Για να κερδίσει το δωρεάν Ξυλάκι Όπως Παλιά ο καταναλωτής πρέπει να παραδώσει στο σημείο πώλησης από το οποίο αγόρασε το Ξυλάκι όπως παλιά, το τυχερό ξυλάκι «80 ΧΡΟΝΙΑ», και να το ανταλλάξει με ένα οποιοδήποτε «Ξυλάκι όπως παλιά» δωρεάν. Κάθε τυχερό ξυλάκι«80 ΧΡΟΝΙΑ» αντιστοιχεί σε 1 (ένα) «Ξυλάκι Όπως Παλιά» δωρεάν. 4. Τα τυχερά ξυλάκια είναι συγκεκριμένα και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα ή παροχή, χρηματική ή μη, ούτε εξαργυρώνονται. Εκτός από την εξασφάλιση για τους νικητές του δωρεάν προϊόντος με την προσκόμιση του τυχερού καπακιού, η Διοργανώτρια ουδεμία άλλη πρόσθετη υποχρέωση έχει προς αυτούς που συμμετείχαν στο διαγωνισμό. 5. Η ευθύνη της Διοργανώτριας εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των παγωτών Ξυλάκι όπως παλιά στα σημεία πώλησης (εντός κιβωτίων) και δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων. Μετά τη διανομή των κιβωτίων στα σημεία πώλησης, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τα τυχερά ξυλάκια του Διαγωνισμού. Επίσης η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ουδεμία ευθύνη υπέχει, ποινική ή αστική, προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα τυχόν συμβεί ή/και βλάβη σωματική ή/και ζημία ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα τυχερά ξυλάκια . 6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά του προϊόντος. Όποιος καταναλωτής επιθυμεί, μπορεί να προμηθευτεί από τα γραφεία της Διοργανώτριας εταιρείας, οδός Λεωφόρος Κύμης & Σενέκα 10, Κηφισιά (Δευτέρα-Παρασκευή, 10.00 πμ-17.00μμ) ένα δωρεάν «Ξυλάκι όπως παλιά». Σε αυτή την περίπτωση κάθε συμμετέχων δικαιούται μία συμμετοχή. 7. Η Διοργανώτρια εταιρεία ΕΛΑΙΣ-UNILEVER HELLAS A.E δικαιούται να τροποποιεί τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει οποιαδήποτε προθεσμία ή διάρκεια αυτού, ή να αναβάλει το Διαγωνισμό, να τον παρατείνει ή να μεταβάλει τους όρους του και τις ημερομηνίες του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωση με κάθε πρόσφορο τρόπο στο www.evgaicecreams.gr, https://www.facebook.com/EVGAicecreams . Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι της Διοργανώτριας. 8. Καθόλη τη διάρκεια του ως άνω διαγωνισμού, θα υπάρχουν έντυποι οι όροι του διαγωνισμού στα γραφεία της Διοργανώτριας (Λεωφόρος Κύμης και Σενέκα 10, Κηφισιά). 9. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από την εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσες αυτές, ήτοι η εταιρεία, το βάρος της αποδείξεως) τότε η εταιρεία έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο. 10. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στη διοργανώτρια εταιρεία για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους τους, η δε συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση. 11. Οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό θα βρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού στο www.evgaicecreams.gr και στο www.facebook.com/EVGAicecreams στη διάθεση όποιου συμμετέχοντα θέλει να τους διαβάσει. Οι ως άνω όροι θα βρίσκονται κατατεθειμένοι στη Συμβολαιογράφο Αθηνών κ. Αναστασία Ζούρου, Ακαδημίας 28, Αθήνα. 12. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αυτό συνεπάγεται την πλήρη γνώση των αναλυτικών όρων συμμετοχής και ερμηνεύεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. 13. Ο παρών διαγωνισμός και οι όροι και οι προϋποθέσεις του, καθώς και τυχόν συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ’ εφαρμογή τους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον και που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.