ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Η εταιρεία  ΕΛΑΙΣ-UNILEVER HELLAS A.E., που εδρεύει στη Κηφισιά, οδός Λεωφόρος Κύμης & Σενέκα  αρ. 10, ΤΚ. 14564, με ΑΦΜ 998279212, Δ.Ο.Υ. : Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, (Εφεξής «Διοργανώτρια»)  στα πλαίσια προωθητικής ενέργειας για τα παγωτά  με τον διακριτικό τίτλο Karabola - ΕΒΓΑ  και σε συνεργασία με την εταιρεία Mattel ΑΕ (Συνεργαζόμενη Εταιρεία) για τον  ήρωα Barbie Spy και την εταιρεία Universal Licensing LLC (Συνεργαζόμενη Εταιρεία),  για τον ήρωα Jurassic World, διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο «Karabola Βarbie  Spy» και «Karabola Jurassic World».  Η εταιρεία ΕΛΑΙΣ-UNILEVER HELLAS A.E. αναλαμβάνει τα δώρα του διαγωνισμού και την χορήγηση αυτών. Ο διαγωνισμός αφορά στα προϊόντα παγωτού σε κύπελλο με την ονομασία «Karabola Βarbie Spy» και «Karabola  Jurassic World».
1. Δικαίωμα συμμετοχής στον ως άνω Διαγωνισμό έχουν  φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ανεξάρτητα από εθνικότητα, ηλικία, φύλο και επάγγελμα. Για τους ανήλικους κάτω των 18 ετών, τεκμαίρεται ότι συμμετέχουν έχοντας λάβει την προηγούμενη συναίνεση των προσώπων που ασκούν κατά νόμο τη γονική μέριμνα, άλλως την επιμέλεια αυτών. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι στην εταιρεία ΕΛΑΙΣ-UNILEVER HELLAS A.E., στην εταιρεία MATTEL AE, και στην εταιρεία Universal Licensing LLC καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους έως πρώτου (Α΄) βαθμού.
2. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από  01/03/2016 έως 31/12/2016 (εφεξής η «Διάρκεια») πανελλαδικά και θα διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, εκτός αν η Διοργανώτρια αποφασίσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να τροποποιήσει τις ανωτέρω ημερομηνίες έναρξης και λήξεως αυτού, προβαίνοντας σε σχετική γνωστοποίηση προς το καταναλωτικό κοινό με κάθε πρόσφορο μέσο, καθώς και στην ιστοσελίδα της www.evgaicecreams.gr  στο  www.facebook.com/EVGAicecreams.
3. Η  προωθητική ενέργεια θα διεξαχθεί ως εξής:
Σε πεντακόσιες (500) συσκευασίες των παγωτών σε κύπελλο με την ονομασία «Karabola Βarbie Spy» και πεντακόσιες (500) συσκευασίες  των παγωτών σε κύπελλο με την ονομασία «Karabola  Jurassic World»,  θα έχει τοποθετηθεί ένα χαρτάκι στο οποίο θα αναγράφεται το υδατογράφημα της Διοργανώτριας εταιρείας (προς πιστοποίηση της αυθεντικότητας του δώρου), οι λέξεις «Μπράβο κέρδισες» και το είδος του δώρου που κερδήθηκε. Με αυτόν τον τρόπο ο καταναλωτής κερδίζει με την μέθοδο της στιγμιαίας νίκης (instant win)  ένα από τα κατωτέρω περιγραφόμενα  δώρα αντί του μικρότερου δώρου, που υπάρχει πάντα μέσα σε κάθε κύπελλο  του συγκεκριμένου παγωτού.
Τα δώρα που θα απονεμηθούν συνολικά στους χίλιους (1.000)  νικητές είναι τα εξής:
Στα πεντακόσια (500) κύπελλα παγωτού «Karabola Βarbie Spy»:
Α) Τα διακόσια πενήντα (250) κερδίζουν από μία Κούκλα Barbie Spy, κωδικός δώρου αποθήκης 45027 
Β) Τα εκατό εβδομήντα (170) κερδίζουν από μια Κούκλα Barbie Spy (Φίλες), κωδικός δώρου αποθήκης 45022 
Γ) Τα τριάντα (30) κερδίζουν από ένα  Ποδήλατο Barbie, κωδικός δώρου αποθήκης 9004011
Δ) Τα σαράντα (40) κερδίζουν από μία Barbie Μαγική Μεταμόρφωση Μαγικές Ανταύγειες, κωδικός δώρου αποθήκης X8810, X9178, X7888
Ε) Τα δέκα (10) κερδίζουν από ένα Διώροφο Εξοχικό Σπίτι της Barbie κωδικός δώρου αποθήκης X7945
2) Στα πεντακόσια (500) κύπελλα παγωτού «Κarabola  Jurassic World»:
Α) Τα  τριάντα (30) κερδίζουν από ένα Ποδήλατο, κωδικός δώρου αποθήκης 45047.
Β) Τα διακόσια είκοσι (220) κερδίζουν από ένα ‘Επιτραπέζιο Παιχνίδι Δεινόσαυροι’, κωδικός δώρου αποθήκης 45021
Γ) Τα διακόσια πενήντα (250) κερδίζουν από ένα ‘3D Βιβλίο Ανακάλυψε τους Δεινοσαύρους’, κωδικός δώρου αποθήκης 45046
Σε όλες τις υπόλοιπες συσκευασίες των ως άνω παγωτών, εκτός των χιλίων τυχερών που κερδίζουν τα ως άνω δώρα, θα εξακολουθήσει να υπάρχει σε όλα ανεξαιρέτως τα κύπελλα το μικρότερο δώρο, που υπάρχει πάντα μέσα σε κάθε κύπελλο  του συγκεκριμένου παγωτού.
4. Όσοι από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό βρουν τα χαρτάκια στα κύπελλα, θα πρέπει να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την Διοργανώτρια στο τηλέφωνο 8001199099 (κλήση χωρίς χρέωση), να αναφέρουν το δώρο που κερδίζουν και να αποστείλουν ταχυδρομικώς το καρτελάκι με συστημένη επιστολή υπόψη της κα. Χριστίνας Βασιλείου στη διεύθυνση της Διοργανώτριας, οδός Λεωφόρος Κύμης & Σενέκα  αρ. 10, ΤΚ. 14564, καθώς και τα υποχρεωτικά προσωπικά  στοιχεία του συμμετέχοντος  ή σε περίπτωση ανηλίκου,  του κηδεμόνα αυτού (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας).
Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν υποβληθεί εντός των χρονικών ορίων του διαγωνισμού πλέον δεκαπέντε (15) ημερών (αποδεικτικό για την ημερομηνία αποστολής αποτελεί η σφραγίδα αποστολής του ταχυδρομείου, ήτοι σφραγίδα ταχυδρομείου έως 15-01-2017) .
Η παραλαβή των δώρων από τους νικητές θα γίνει μέσω ταχυμεταφοράς κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τη διοργανώτρια εταιρεία.
Διευκρινίζεται πως κάθε έξοδο που απαιτείται για την αποστολή των δώρων μέσω ταχυμεταφοράς είτε εκτός, είτε εντός Αθηνών, βαρύνει την ΕΛΑΙΣ – UNILEVER HELLAS A.E.
Εάν ο νικητής είναι ανήλικος, το δώρο θα παραδοθεί σε ένα εκ των  γονέων του ή στο νόμιμο κηδεμόνα αυτού.
Τα δώρα θα μπορούν να παραλαμβάνονται από τους νικητές μέχρι την 28/02/2017. Μετά την 28/02/2017  το δικαίωμα παραλαβής των νικητών αυτόματα παύει,  οι νικητές παύουν να διατηρούν οποιοδήποτε δικαίωμα σε αυτά και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας  Εταιρείας ή της συνεργαζόμενης εταιρείας ή της διαφημιστικής εταιρείας . Μέσα στο ως άνω χρονικό διάστημα θα πρέπει να αποσταλούν τα δώρα  και στους νικητές εκτός Αθηνών.
5. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα ή παροχή, χρηματική ή μη, δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους, ούτε αντικαθίστανται ή εξαργυρώνονται.  Εκτός από την εξασφάλιση για τους νικητές του δώρου που έκαστος κέρδισε, η Διοργανώτρια, η συνεργαζόμενη εταιρεία και η διαφημιστική εταιρεία ουδεμία άλλη πρόσθετη υποχρέωση έχουν προς αυτούς που συμμετείχαν στο διαγωνισμό.
Εαν κάποιος νικητής δεν αποδεχθεί το δώρο του, η  Διοργανώτρια εταιρεία ή η συνεργαζόμενη εταιρεία δεν φέρουν καμία ευθύνη και ο νικητής δεν δικαιούται οποιοδήποτε άλλο δώρο.
Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής ή βλάβης ή κλοπής δώρου κατόπιν της παραλαβής του ή αποστολής του για οποιαδήποτε αιτία ή λόγο, ουδεμία ευθύνη φέρουν η  Διοργανώτρια εταιρεία ή η συνεργαζόμενη εταιρεία.
6. Η ευθύνη της Διοργανώτριας εταιρείας και της συνεργαζόμενης εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των δώρων και δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων. Μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας και τη διανομή των δώρων στους νικητές, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της  συνεργαζόμενης  εταιρείας παύει να υφίσταται. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τα δώρα του Διαγωνισμού. Επίσης η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ουδεμία ευθύνη υπέχει, ποινική ή αστική, προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα τυχόν συμβεί ή/και βλάβη σωματική ή/και ζημία ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα.
7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά του προϊόντος. Όποιος καταναλωτής το επιθυμεί, μπορεί να προμηθευτεί από τα γραφεία της Διοργανώτριας εταιρείας, οδός Λεωφόρος Κύμης & Σενέκα  αρ. 10, ΤΚ. 14564 συσκευασίες κυπέλλου Karabola χωρίς προϊόν. Εντός κάθε κυπέλλου θα υπάρχει είτε χαρτάκι που θα αναγράφει  “Mπράβο κέρδισες”, είτε το δώρο μικρότερης αξίας.  Σε αυτή την περίπτωση κάθε συμμετέχων δικαιούται μία συμμετοχή. Ο καταναλωτής θα μπορεί να τραβάει στην τύχη ένα κυπελλάκι  κι αν αυτό είναι ένα από τα τυχερά που θα περιέχει  κωδικό που κερδίζει,  τότε θα συμμετέχει κανονικά στο διαγωνισμό με τη μέθοδο της στιγμιαίας νίκης (instant win) κερδίζοντας ένα από τα δώρα του διαγωνισμού.  Για τους καταναλωτές εκτός Αθηνών, εφόσον ζητηθεί, μπορεί να αποσταλεί ένα κυπελλάκι Karabola χωρίς προϊόν (άπαξ).
8. Η Διοργανώτρια εταιρεία ΕΛΑΙΣ-UNILEVER HELLAS A.E. και οι συνεργαζόμενες εταιρείες MATΤEL AE και Universal Licensing LLC. δικαιούνται να τροποποιούν τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσουν ή να παρατείνουν οποιαδήποτε προθεσμία ή διάρκεια αυτού, να μεταβάλουν τα δώρα με άλλα αντίστοιχης αξίας, να ματαιώσουν ή αναβάλουν το Διαγωνισμό, να τον παρατείνουν ή να μεταβάλουν τους όρους τους  και τις ημερομηνίες του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωση με κάθε πρόσφορο τρόπο  ή/και στην ιστοσελίδα www.evgaicecreams.gr, στο  www.facebook.com/EVGAicecreams. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι της Διοργανώτριας.
9. Καθ’όλη τη διάρκεια του ως άνω διαγωνισμού,  θα υπάρχουν (μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων) έντυποι οι όροι του διαγωνισμού, με πληροφορίες για το Διαγωνισμό, στα γραφεία της Διοργανώτριας (Λεωφόρος Κύμης & Σενέκα  αρ. 10, ΤΚ. 14564).
10. Η ΕΛΑΙΣ-UNILEVER HELLAS A.E. και οι  συνεργαζόμενες εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά   λόγω απεργίας ή κοινωνικών διαταραχών, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια,  ατυχημάτων, φυσικών καταστροφών, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, πολέμου  κλπ), δεν μπορούν να εκτελέσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσονται αναλογικά και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους. Δεν φέρουν επίσης ευθύνη για τυχόν ελαττώματα των δώρων ή ζημίες που θα προκληθούν από τη χρήση αυτών.
11. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τις εταιρείες παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσες αυτές, ήτοι οι εταιρείες, το βάρος της αποδείξεως) τότε οι εταιρείες έχουν το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο.
12. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στις διοργανώτριες εταιρείες για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους τους, η δε συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.
13. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει μέσω του διαδικτύου και συγκεκριμένα της ιστοσελίδας www.evgaicecreams.gr, στο  www.facebook.com/EVGAicecreams τα ονόματα των νικητών. Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι συμμετέχοντες δίδουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους για την ανωτέρω ανακοίνωση των ονομάτων τους.
14. Οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό θα βρίσκονται  καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.evgaicecreams.gr, στο  www.facebook.com/EVGAicecreams, στη διάθεση όποιου συμμετέχοντα θέλει να τους διαβάσει. Οι ως άνω  όροι θα βρίσκονται κατατεθειμένοι στη Συμβολαιογράφο Αθηνών κ. Αναστασία Ζούρου, Ακαδημίας 28, Αθήνα.
15. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αυτό συνεπάγεται την πλήρη γνώση των αναλυτικών όρων συμμετοχής  και ερμηνεύεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.
16.  Ο παρόν διαγωνισμός και οι όροι και οι προϋποθέσεις του, καθώς και  τυχόν  συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ’ εφαρμογή τους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον και που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων